Reklamace - Bulharské speciality

Cena:
/>

bulharské speciality
saláty
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Přejít na obsah


Reklamace / Vrácení zboží

  • Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího), je-li v originálním a bezvadném obalu bez známek užívání nebo opotřebování společně s průvodním dopisem, kde vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště či jinou dostupnou kontaktní adresu a telefonní spojení nebo vyplňte formulář on-line. Při zaslání zboží je určující datum odeslání.

  • Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následnému vrácení kupní ceny:

výrobek musí být v původním, nepoškozeném obalu, výrobek nesmí být použitý, výrobek musí být nepoškozený, výrobek musí být kompletní (vrácení příslušenství, návodu k použití, záručního listu)
zaslání společně s originálním dokladem o koupi (nezapomeňte si pro sebe udělat kopii), vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt), písemná žádost s projevem vůle o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.
Pokud nebude vrácené zboží splňovat všechny tyto požadavky, není možné vrácení kupní ceny v plném rozsahu nárokovat.
Upozornění: V případě, že prodávající uzná nárok na vrácení zboží, vrátí kupujícímu plnou kupní cenu uvedenou na daňovém dokladu. Nelze si nárokovat úhrady nákladů spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu zboží od kupujícího k prodávajícímu).

  • Po obdržení vráceného zboží vrátíme zákazníkovi zpět odpovídající částku bankovním převodem. Na tento úkon si vyhrazujeme lhůtu 30 dnů.

  • Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

  • Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít. Prodávající může odstoupit od smlouvy také v případě, že objednané plnění se stane nemožným, protože objednané zboží se již nevyrábí, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Pokud prodávající nemá v okamžiku objednání kupujícím zboží skladem, může prodávající rovněž odstoupit od smlouvy, jestliže dojde k výrazné změně kupní ceny zboží, za kterou prodávající zboží získává od dodavatelů, a kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu. V případě, že se prodávající nedohodne s kupujícím na nové ceně, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

  • Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění.

Kontaktní formulář
Návrat na obsah
Web Analytics